Twist and drink Playmobil The Movie

WEDSTRIJDREGLEMENT TWIST AND DRINK – PLAYMOBIL : THE MOVIE

ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN HET REGLEMENT

Huidig reglement legt de modaliteiten vast van de gratis wedstrijd zonder enige aankoopverplichting “Playmobil: The Movie” (hierna genoemd “de wedstrijd”) die het bedrijf Neobulles N.V. (hierna genoemd “de organisator”) met maatschappelijke zetel te: Centre 52, B-4890 Thimister, België, ingeschreven onder het KBO-nummer 0553.754.291, volgens de voorwaarden beschreven in onderhavig reglement, inricht.

ARTIKEL 2 – VOORWERP VAN DE WEDSTRIJD

De wedstrijd bestaat eruit zich in te schrijven via het platform: www.twist-and-drink.be/playmobil-themovie/, alsook op de Facebookpagina “Twist and Drink Benelux”. Concreet verwachten wij dat de deelnemers aan volgende voorwaarden voldoen om op een geldige manier aan de wedstrijd deel te nemen:

  • De Facebookpagina ‘Twist and Drink Benelux’ liken;
  • Het inschrijvingsformulier invullen
  • De inschrijving valideren via een e-mail die naar het meegedeelde adres wordt verstuurd
  • Het gebruik van de verwerking van de persoonsgegevens aanvaarden overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van gegevens (zie Art.7 hieronder)

ARTIKEL 3 – WEDSTRIJDPRIJZEN

Na lottrekking (zie Art. 5 hieronder) ontvangen de winnaars 1 van de 250 DUO-bioscooptickets voor de film Playmobil: The Movie

ARTIKEL 4 – DEELNAME

Artikel 4.1 – Personen die aan de wedstrijd mogen deelnemen

De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon die ouder is dan 13 jaar, in België is gedomicilieerd en over een actieve Facebook account beschikt. Elke deelname die gekoppeld is aan een niet bestaande of als frauduleus beschouwde account wordt als ongeldig beschouwd. Evenzo zal elke als onvolledig beschouwde deelname worden geannuleerd en als onrechtmatig worden beschouwd. De wedstrijd kan slechts aanleiding geven tot één enkele winnaar per gezin dat op hetzelfde adres woonachtig is.

Het personeel van de organisator, met inbegrip van: het personeel van Neobulles N.V. en Caractère Advertising, gevestigd op het adres 85, Rue des Chalets, 4040 Herstal, alsook hun gezinsleden in de eerste graad, zijn net als de personen die onder het dak van laatstgenoemden wonen, uitgesloten van deelname.

Artikel 4.2 – Deelname langs elektronische weg

Deelname aan de wedstrijd geschiedt uitsluitend via elektronische weg en via een Facebook-account, waarbij gebruik wordt gemaakt van een internetverbinding en een sociaal netwerk. Om geldig deel te nemen moet de deelnemer de verschillende stappen doorlopen zoals beschreven in Artikel 2 – Voorwerp van de Wedstrijd.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een adreswijziging van de deelnemer die plaatsvindt na het ingeven van zijn deelname op de website van de wedstrijd of ten gevolge van een verkeerd ingevoerd adres.

Artikel 4.3 – Duur van de wedstrijd

De wedstrijd start op 03/06/19 om 6u00 en eindigt op 26/07/19 om 10u00.

ARTIKEL 5 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS

De 250 winnende deelnemers worden willekeurig gekozen tussen het begin en het einde van de wedstrijd, op basis van alle geldige inzendingen.

De organisator informeert de 250 winnaars via Facebook en vermeldt hierbij hun persoonlijke naam bij de willekeurige trekkingen. Intussen ontvangt elke winnaar op het adres dat hij/zij bij inschrijving meedeelde ook een e-mail waarin wordt vermeld hoe het duo-ticket kan bekomen en gebruikt worden (cfr. Artikel 6 – Ontvangst van de prijzen)

Doordat de communicatie rond deze wedstrijd op een elektronische manier gebeurt, behoort het tot de verantwoordelijkheid van de deelnemers om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hun Facebook-account actief is en de ontvangst van berichten van de account van de organisator mogelijk maakt. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de bestemmeling van een elektronisch bericht, buiten de wil van de organisator om, niet wordt bereikt.

De winnaars worden op het einde van de wedstrijd bekendgemaakt, nadat alle trekkingen hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL 6. – ONTVANGST VAN DE PRIJZEN

Zodra een deelnemer weet dat hij tot de winnaars behoort, is het aan de deelnemer om in voorkomend geval onverwijld contact te nemen met de organisator voor de praktische uitwerking van de overhandiging van de priis, met name door zijn/haar e-mail adres mee te delen. De prijzen die niet vóór het einde van de maand augustus 2019 werden opgevraagd of uitgereikt blijven eigendom van de organisator.

ARTIKEL 7 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Artikel 7.1 – Algemeen

In toepassing van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor wat de verwerking van persoonsgegevens betreft (“GDPR”), verwerkt de organisator de persoonsgegevens die hem door de deelnemers aan de wedstrijd worden meegedeeld. Door deel te nemen aan de wedstrijd geven de betrokken personen hun uitdrukkelijke toestemming voor deze verwerking die, bovendien en in elk geval, deel uitmaakt van de legitieme vraag van de organisator. Deze gegevens worden verwerkt om te kunnen communiceren met de winnaars van de wedstrijd en te kunnen overgaan tot alle nodige controles om een goed verloop van de wedstrijd te garanderen, met name om eventuele fraude te voorkomen en op te sporen. De organisator kan de verzamelde gegevens ook gebruiken om rechtstreeks in contact te komen met de betrokken personen om hen te informeren aangaande zijn producten en diensten of om statistische onderzoeken te verrichten. De gegevens worden bewaard gedurende een termijn van 2 jaar. De organisator kan de verzamelde gegevens ook voor direct marketingdoeleinden overmaken aan partners. De deelnemer erkent eveneens dat het opsturen van persoonsgegevens (via internet of op enigerlei andere manier) altijd risico’s inhoudt en dat de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele ontvreemding van de medegedeelde gegevens door derden. Overeenkomstig de GDPR kan de deelnemer gratis en op eenvoudig schriftelijk verzoek aan Néobulles N.V., Centre 52, B-4890 Thimister, de mededeling van de persoonsgegevens die hem/haar betreffen bekomen en, in voorkomend geval, de onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens laten verbeteren of verwijderen. Op dezelfde manier kan de deelnemer zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Er kan geen enkele schade, die voortvloeit uit het gebruik dat derden zouden maken van de persoonsgegevens van de deelnemers, worden toegeschreven aan de organisator. 

Artikel 7.2 – Recht op afbeelding en naam

De deelnemer staat uitdrukkelijk het recht af aan de organisator om de naam en het beeld van de deelnemende persoon/personen te gebruiken en te exploiteren in het kader van de promotie van zijn huidige en toekomstige producten. De deelnemer geeft zo ook toestemming om zijn eigen naam te gebruiken in het kader van publicaties van de organisator. In het algemeen garandeert de deelnemer uitdrukkelijk de organisator te vrijwaren van gelijk welke actie die tegen hem zou worden ondernomen vanwege de schending van het recht op het beeld of de naam van een persoon die hem tijdens de wedstrijd zou zijn overhandigd. De deelnemer vrijwaart de organisator van elke opgelopen schade, met inbegrip van alle eventuele juridische kosten en adviezen.

ARTIKEL 8 – ALGEMEENHEDEN

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan huidig reglement, door eenvoudige vermelding op de Facebookpagina van “Twist and Drink Benelux”, met name om eventuele fouten te kunnen verbeteren. Door zijn/haar deelname stemt de deelnemer zonder enig voorbehoud volledig in met huidig reglement, met inbegrip van alle beslissingen die de organisator aangaande hem/haar neemt.

In geval van betwisting of geschillen zullen de deelnemers vertrouwen op de beslissingen van de organisator die soeverein en zonder enig recht op beroep worden genomen.

Elke klacht met betrekking tot huidige wedstrijd moet binnen de tien dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht aangetekend met bericht van ontvangst worden betekend aan de organisator, het bedrijf Néobulles N.V.

Na deze termijn wordt de klacht automatisch en van rechtswege als ongeldig, nietig en daarenboven als vervallen beschouwd. In ieder geval behoort elk geschil met betrekking tot huidige wedstrijd uitsluitend tot de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken te Brussel. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

De eventuele nietigheid van een of meerdere clausules van dit reglement heeft geen invloed op de rest van de overeenkomst, die volkomen geldig blijft. De eventueel nietig verklaarde clausule zal daarenboven zo goed mogelijk worden geïnterpreteerd, zodat ze kan vervangen worden door een geldige clausule die zo dicht mogelijk de initiële wil van de partijen aanhangt en uitmondt in een resultaat dat zo dicht mogelijk staat bij het resultaat dat de partijen initieel voor ogen hadden bij het opstellen van de nietig verklaarde clausule. Deze geldige clausule wordt opgenomen in de overeenkomst als zou ze er altijd zijn in opgenomen.

In geval van poging of verdenking van misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude behoudt de organisator zich het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder voorafgaande verwittiging uit te sluiten. Dit geldt eveneens voor alle lopende of toekomstige wedstrijden. Het organiseren van deelnames, het vervangen, de overdracht of het delegeren van rechten op deelname of toewijzingen van prijzen alsook de systematische wederverkoop van gewonnen prijzen worden, behoudens bijzondere gevallen, beschouwd als zijnde onregelmatigheden.

De organisatoren behouden zich het recht voor om iedereen die een poging tot bedrog ondernam voor de rechtbank te dagen. De organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks noch onrechtstreeks, lichamelijk of niet, die zou voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd en toegebracht zijn aan personen, deelnemers of hun uitrusting (hardware en software), aan winnaars of hun begeleiders, met name ter gelegenheid van deelname aan de wedstrijd of bij het nemen van foto’s. Deze disclaimer is eveneens van toepassing voor technische storingen en/of gebreken aan de gebruikte hardware en software, waardoor de deelname aan de wedstrijd slechts tijdelijk, onmogelijk of heel moeilijk, ja zelfs onderbroken wordt.

Partijen erkennen dat de vertaling van bovenstaande clausules in het Nederlands enkel ingegeven is ter verduidelijking van de wederzijdse contractuele verplichtingen tussen hen en dat, ondanks de nauwkeurigheid van de vertaling, de basistekst in het Frans werd opgesteld en deze taal voor interpretaties cq draagwijdte van woorden, termen en/of uitdrukkingen en van de hele tekst, als enige zal primeren.